OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Điều kiện để hàng gia công trong khu phi thuế quan được miễn thuế

 Phân tích quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 16 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC: “Hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài khi NK vào thị trường trong nước được miễn thuế NK. Trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài thì khi NK vào thị trường trong nước phải nộp thuế NK, căn cứ và cách tính thuế NK thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 40 Thông tư này”. 


Theo quy định khoản 2 Điều 40 Thông 38/2015/TT-BTC thì: “Đối với hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài nêu tại khoản 16 Điều 103 Thông tư này thì thực hiện tính thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính”

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết thêm, tại điểm g khoản 3 Điều 6 Thông tư 109/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài khi NK vào nội địa Việt Nam được miễn thuế NK; trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài thì khi NK vào nội địa Việt Nam chỉ phải nộp thuế NK tính trên phần nguyên liệu, linh kiện NK cấu thành trong hàng hóa đó (trừ hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp của dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh và khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo có sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài, khi NK vào nội địa Việt Nam thì được miễn thuế NK 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất). Việc xác định thuế NK phải nộp đối với phần nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài cấu thành trong hàng hóa nhập vào nội địa Việt Nam thực hiện như sau:

Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại khu phi thuế quan NK vào nội địa đã có đăng ký với cơ quan Hải quan về danh mục hàng hóa NK sử dụng làm nguyên liệu, linh kiện sản xuất hàng NK vào nội địa và định mức nguyên liệu, linh kiện dùng để sản xuất hàng NK trước khi nhập vào nội địa Việt Nam thì việc xác định thuế NK phải nộp căn cứ vào số lượng, mức thuế suất của mặt hàng NK vào nội địa Việt Nam và trị giá tính thuế tính trên phần nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài cấu thành trong hàng hóa NK vào nội địa Việt Nam;

Trường hợp không xác định được trị giá tính thuế theo quy định tại điểm g.1 khoản này thì cơ quan Hải quan ấn định thuế đối với phần nguyên liệu, linh kiện cấu thành trong mặt hàng NK vào nội địa Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và trị giá hải quan.

Từ những quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp  ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài khi NK vào nội địa Việt Nam được miễn thuế NK. Trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài thì khi NK vào nội địa Việt Nam chỉ phải nộp thuế NK tính trên phần nguyên liệu, linh kiện NK cấu thành trong hàng hóa đó.

Hải Nam

MyLiveChat