OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Số: 5267/TCHQ-TXNK V/v Giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5267/TCHQ-TXNK

V/v Giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015

 Kính gửi: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật YADEA

(Lô CN10, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20-2015/CV-YADEA ngày 15/5/2015 của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật YADEA về việc xin hỗ trợ, giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8, Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính; hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Phụ lục II Sáu quy tắc tổng quát ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC;

Trường hợp hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển thực hiện phân loại theo quy tắc 2a của Sáu quy tắc tổng quát giải thích hệ thống HS; cụ thể: được phân loại cùng nhóm với hàng hóa đó đã lăp ráp.

Theo mục đích của quy tắc 2a nêu trên, "hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời" là những hàng hóa mà bộ phận của chúng sẽ được lắp ráp lại với nhau bằng các dụng cụ lắp ráp (vít, bu-lông, đai ốc, ê-cu,...) hoặc ghép bằng đinh tán hoặc bằng cách hàn lại, với điều kiện những hoạt động này chỉ đơn thuần là lắp ráp.

Trường hợp nếu công ty nhập khẩu một phần linh kiện, phần còn lại được mua trong nước không có nguồn gốc nhập khẩu như nêu tại công văn số 20-2015/CV- YAEDA nêu trên, sau đó mới lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh, không đáp ứng được khái niệm về "hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời" của quy tắc 2a, thì thực hiện phân loại theo mã số của từng linh kiện thực tế nhập khẩu.

Công văn này thay thế cho công văn số 5157/TCHQ-TXNK ngày 5/6/2015 của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật YADEA biết và thực hiện ./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

MyLiveChat