OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Số: 5266/TCHQ-TXNK V/v Sử dụng kết quả phân tích, giám định

Ộ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5266/TCHQ-TXNK

V/v Sử dụng kết quả phân tích, giám định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015

 Kính gửi: - Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam;

(Tầng 9, tòa nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội)

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15-0090/SCVN-FZ ngày 21/5/2015 của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam đề nghị không thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn tại công văn số 1478/TCHQ-TXNK ngày 13/2/2015 của Tổng cục Hải quan đối với mặt hàng khai báo là dây thép thuộc mã số 7229.90.90, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

Đề nghị Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam thực hiện sử dụng kết quả giám định, phân tích, phân loại để khai tên hàng, mã số hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy đinh tại điểm g, khoản 1, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

2. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng hướng đẫn các Chi cục Hải quan thuộc đơn vị quản lý căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, quyết định việc sử dụng kết quả phân tích, giám định của các lô hàng dây hàn bằng thép hợp kim thuộc mã số 7229.90.90 đã thông quan trước đó để thực hiện thủ tục hải quan cho các lô hàng tiếp theo của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam có cùng tên hàng, xuất xứ, mã số hàng hóa khai báo, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam, Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện ./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

MyLiveChat