OPLogistics - Dịch vụ hải quan Đồng nai - Xuất nhập khẩu Đồng nai

Số: 5190/TCHQ-KTSTQ V/v Đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5190/TCHQ-KTSTQ

V/v Đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cát Quế

(Đội 1, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) nhận được công văn công vàn số 104/CV-CQ ngày 10/4/2015, kèm hồ sơ của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cát Quế - Mã số thuế: 0500440224 (Công ty) đề nghị áp dụng chế độ uu tiên theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 86/2013/TT-BTC. Về việc này, Tống cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 (đã thay thế Thông tư 86) quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp đã ban hành và có hiệu lực vào ngày 25/6/2015. Do vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu và nộp hồ sơ tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được xem xét và giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo Quý công ty được biết ./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Thu

MyLiveChat